Uluslararası Sözleşmeler

 • Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme
 • Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme
 • 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 2006
 • 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar Sözleşme
 • 158 Nolu Sözleşme-Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme
 • 151 Nolu Sözleşme-Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve istihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme
 • 144 Nolu Sözleşme-Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Dayanışmaya İlişkin Sözleşme
 • 142 Nolu Sözleşme – İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme
 • 138 Nolu Sözleşme-İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme
 • 135 Nolu Sözleşme-İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme
 • 127 Nolu Sözleşme Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında Sözleşme
 • 123 Nolu Sözleşme Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme
 • 122 Nolu Sözleşme İstihdam Politikası Sözleşmesi
 • 119 Nolu Sözleşme Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme
 • 118 Nolu Sözleşme Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme
 • 116 Nolu Sözleşme Sonuç Maddelerinin Revizyonuna Dair Sözleşme
 • 115 Nolu Sözleşme İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme
 • 111 Nolu Sözleşme Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
 • 105 Sayılı Sözleşme Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
 • 102 Nolu Sözleşme Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme
 • 100 Nolu Sözleşme Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme
 • 99 Nolu Sözleşme Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme
 • 98 Nolu Sözleşme Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme
 • 96 Nolu Sözleşme Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme (1949 Tadili)
 • 95 Nolu Sözleşme Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme
 • 94 Nolu Sözleşme Bir Amme Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik Sözleşme
 • 88 Nolu Sözleşme İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
 • 87 Nolu Sözleşme Sendika Özgürlüğüne Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme
 • 81 Nolu Sözleşme Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
 • 80 Nolu Sözleşme – Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal’de Akdettiği 29 uncu Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme
 • 77 Nolu Sözleşme – Çocukların ve Gençlerin İşe El Verişlikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme
 • 59 Nolu Sözleşme – Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme
 • 58 Nolu Sözleşme – Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme
 • 45 Nolu Sözleşme – Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme
 • 42 Nolu Sözleşme – Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
 • 34 Nolu Sözleşme – Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme
 • 29 Nolu Sözleşme – Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme
 • 26 Nolu Sözleşme – Asgari Ücret Tebit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme
 • 15 Nolu Sözleşme – Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme
 • 14 Nolu Sözleşme – Sınai Müesselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında Sözleşme
 • 11 Nolu Sözleşme – Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme
 • Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme
 • Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında Sözleşme
 • Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme
 • Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme
 • 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşme
 • Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme
 • Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi
 • Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme
 • İşsizlik Hakkında 2 Numaralı Sözleşme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme
 • İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı ILO Sözleşmesi
 • İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme
 • Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme
 • Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme
 • Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme
 • Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme
 • Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme
# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 11 Nolu Sözleşme – Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme İNDİR
2 14 Nolu Sözleşme – Sınai Müesselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında Sözleşme İNDİR
3 15 Nolu Sözleşme – Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme İNDİR
4 26 Nolu Sözleşme – Asgari Ücret Tebit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme İNDİR
5 29 Nolu Sözleşme – Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme İNDİR
6 34 Nolu Sözleşme – Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme İNDİR
7 42 Nolu Sözleşme – Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme İNDİR
8 45 Nolu Sözleşme – Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme İNDİR
9 58 Nolu Sözleşme – Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme İNDİR
10 59 Nolu Sözleşme – Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme İNDİR
11 77 Nolu Sözleşme – Çocukların ve Gençlerin İşe El Verişlikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme İNDİR
12 80 Nolu Sözleşme – Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal’de Akdettiği 29 uncu Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme İNDİR
13 81 Nolu Sözleşme Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi İNDİR
14 87 Nolu Sözleşme Sendika Özgürlüğüne Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme İNDİR
15 88 Nolu Sözleşme İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi İNDİR
16 94 Nolu Sözleşme Bir Amme Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik Sözleşme İNDİR
17 95 Nolu Sözleşme Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme İNDİR
18 96 Nolu Sözleşme Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme (1949 Tadili) İNDİR
19 98 Nolu Sözleşme Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme İNDİR
20 99 Nolu Sözleşme Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme İNDİR
21 100 Nolu Sözleşme Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme İNDİR
22 102 Nolu Sözleşme Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme İNDİR
23 105 Sayılı Sözleşme Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi İNDİR
24 111 Nolu Sözleşme Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi İNDİR
25 115 Nolu Sözleşme İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme İNDİR
26 116 Nolu Sözleşme Sonuç Maddelerinin Revizyonuna Dair Sözleşme İNDİR
27 118 Nolu Sözleşme Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme İNDİR
28 119 Nolu Sözleşme Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme İNDİR
29 122 Nolu Sözleşme İstihdam Politikası Sözleşmesi İNDİR
30 123 Nolu Sözleşme Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme İNDİR
31 127 Nolu Sözleşme Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında Sözleşme İNDİR
32 135 Nolu Sözleşme-İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme İNDİR
33 138 Nolu Sözleşme-İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme İNDİR
34 142 Nolu Sözleşme – İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme İNDİR
35 144 Nolu Sözleşme-Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Dayanışmaya İlişkin Sözleşme İNDİR
36 151 Nolu Sözleşme-Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve istihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme İNDİR
37 158 Nolu Sözleşme-Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme İNDİR
38 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar Sözleşme İNDİR
39 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 2006 İNDİR
40 Atıktan Türetilmiş Yakıt Ek Yakıt Alternatif Ham madde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
41 Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme İNDİR
42 Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme İNDİR
43 Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme İNDİR
44 Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme İNDİR
45 Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme İNDİR
46 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme İNDİR
47 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme İNDİR
48 İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı ILO Sözleşmesi İNDİR
49 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme İNDİR
50 İşsizlik Hakkında 2 Numaralı Sözleşme İNDİR
51 Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme İNDİR
52 Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi İNDİR
53 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme İNDİR
54 Maden İş yerlerinde Güvenlik Ve Sağlık Sözleşmesi İNDİR
55 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme İNDİR
56 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme İNDİR
57 Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında Sözleşme İNDİR
58 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme İNDİR
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, ondan memnun olduğunuzu varsayacağız.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.